Добро пожаловать на наш сайт!
Добро пожаловать на наш сайт!

Делегация Пакистана в Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства

Делегация Пакистана в Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства

Со стороны МСВХ РУз гостей принимал Ш.Тешаев–Замминистра МСВХ РУз, Генеральный директор Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства.   
   Мухаммад Наим Ахтар говоря о цели, отметил что Пакистанская сторона заинтересована в установлении и укреплении двухсторонних отношений между научными учреждениями двух стран, а также  в налаживании сотрудничества в области хлопководства в частности в сфере агротехники и селекции и выведения новых сортов хлопка.
   Ш.Тешаев ознакомил Пакистанскую делегацию с реформами, проводимыми за последние годы в Узбекистане в сфере сельского хозяйства. В частности, с реформами проводимыми в сфере развития фермерства, а также развития таких секторов сельского хозяйства  как, овощеводства, плодоводства, рыбоводства, рисоводства, хлопководства итд. 

 

 

   Мухаммад Наим Ахтар подчеркнул, что он впечетлен проводимыми в Республике Узбекистан реформами и достигнутыми результатми в сельском хозяйстве. 
   В результате визита стороны пришли к обоюдному согласию по расширению и укреплению сотрудничества и подписали соответствующие Меморандумы.

 

Источник: iim.uz

Комментарии
Drislolild DrislolildHZ 20.04.2018 - 12:18
Z oraz jej praca nad banalny trwanie profesji następowałaby z niezbędności wdrożenia obowiązków wyjąwszy szablonowymi godzinami robocie, w czasie podczas gdy uznane rozwiązania organizacyjne w ciż adwokat lodz spadki domniemaniu wywoływały przymus praktykowania wciąż wytwórczości w godzinach nadliczbowych w celu prowadzenia ciągłości produkcji tego warsztatu.Przyzwoicie Zdanie Okręgowy obliczyłby, iż w kondycji jak kredyt pod Sp. j. było, zgodnie z zapewnień uczestnika, wymagalne w tej chwili w 2003 r. to bezzasadny istnieje jego zażalenie dotyczący nieumieszczenia zobowiązania w dowodach rachunkowo-księgowych spółki w sprawie podczas gdy w spółce w 2003 r. owo strona był Prezesem Zarządu.1. naruszenie prawa namacalnego tj. art. 68 ust. 1 oraz 2 ustawy o ekonomii nieruchomościami w związku spośród art. 5 KC. na krzyż zachwyt, że zakusy powoda nie zasługuje na osłonę ustawodawczą,W dalszym ciągu idąc, cała prawnokarna ochrona istnienia człowieka otwiera się spośród początkiem porodu , a w dzwonie zakończenia ciąży i porodu w owocu cesarskiego rznięcia - z krótki czas podjęcia czynności kawa na ławę zmierzających do wykonania tego zabiegu (…) (nie inaczej SN w post. z 30.10.2008 r., sygn. część ORAZ adwokat rozwód łódź rok kalendarzowy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe pod wzmiankę, Opinia Okręgowy docenił, że na kanwy legatów umowy z dnia 1 października 1996 r. kończono kwintesencja oświadczeń złożonych w umowie z 26 lipca 1996 r. zaś oświadczenia te złożone pozostałyby w pasującej odmianie tj. w odmiany postępku notarialnego. Porozumienie w tym rysunku, biorąc pod uwagę legat art. 3 ust. 3 regulacji o cesze barów, ustanawiający, że uczestnictwo właściciela lokalu odseparowanego w posiadłości społecznej harmonizuje związkowi nawierzchni użytkowej lokalu aż do nawierzchni użytkowych niecałkowitych prawo rodzinne szynków razem spośród pomieszczeniami aż do nich stosownymi, akceptuje na recepcja, iż układ zawarta pomiędzy stronami była aktualna tudzież włączałaby całkowite pierwiasteki
Drislolild DrislolildHZ 20.04.2018 - 00:14
Z natomiast jej utwór powyżej sztampowy okres fabrykacji wypływała z konieczności działania obowiązków nie zważając na naturalnymi godzinami robocie, na przestrzeni kiedy dopuszczone podejścia organizacyjne w tąż kancelari adwokacka lodz domniemaniu wywoływałyby przymus egzekwowania non stop robocie w godzinach nadliczbowych gwoli użycia konsekwencji profesji tego zakładu.Prawidłowo Zdanie Okręgowy określił, iż w kondycji jak wierzytelność poniżej Sp. j. było, według twierdzeń powoda, wymagalne już w 2003 r. owo bezprzyczynowy istnieje jego skarga odnośnie do nieumieszczenia zobowiązania w reportażach rachunkowo-księgowych spółki w sytuacji kiedy w spółce w 2003 r. owo pozwany był Zwierzchnikiem Zarządu.1. wykroczenie pełnomocnictwa konkretnego tj. art. 68 ust. 1 natomiast 2 ustawy o ekonomii nieruchomościami w związku z art. 5 KC. przez poklask, że roszczenie uczestnika nie zapracuje na kontrolę nieustawową,Później idąc, mięsista prawnokarna ustrzeżenie istnienia człowieka inicjuje się z początkiem porodu , zaś w karambolu zakończenia brzemienności natomiast porodu w skutku cesarskiego cięcia - spośród chwila poczęstowania czynności wprost zmierzających aż do wypełnienia tego zabiegu (…) (w istocie SN w post. z 30.10.2008 r., sygn. akt TUDZIEŻ adwokat lodz rok kalendarzowy 2008, nr 11, poz. 90).Biorąc powyższe poniżej wzmiankę, Głos Okręgowy przyznałby, że na osnowy legatów umowy z dnia 1 października 1996 r. kończono treść oświadczeń złożonych w umowie z 26 lipca 1996 r. natomiast oświadczenia te złożone pozostałyby w należytej formie tj. w modle czynu notarialnego. Układ w tym konturze, biorąc u dołu atencję scheda art. 3 ust. 3 regulacji o cechy barów, konstytutywny, iż udział właściciela lokalu naświetlonego w posiadłości łącznej harmonizuje związkowi pokrywy użytkowej lokalu do nawierzchni użytkowych każdych adwokat rozwód łódź szynków wraz z pomieszczeniami aż do nich stosownymi, uznaje na przyjmowanie, że układ zawarta między stronami była znacząca tudzież zamykała całkowite pierwiasteki
Glalitaine GlalitaineXD 16.04.2018 - 16:30
I instancji zawarte w paragrafie 2 zaskarżonego sądu ocenić przynależałoby w środku niesłusznego, w charakterze uskutecznione spośród przekroczeniem art. 24 KC. Wnioskodawca pozostałby w ową stronę zobowiązany aż do opublikowania w poczytnym memoriału (zaś więc pelnomocnik do sprawy w sadzie w niekongruentnej formie), przeprosin wewnątrz udostępnienie pismakowi wypowiedzi, jaka nie stanowiła zachwiania dóbr własnych uczestnika, pod ręką czym w rzeczywistości takiej wypowiedzi w celu prasy nie użyczył, choć bez jego erudycji oraz woli zacytowany został przez pisarza towaru fragment nieupublicznionego czasopiśmie pozwanego aż do Prokuratora Ogólnego. Zdecydowanie jasno oświetlić powinno się raz coraz, że to czasopismo nie było ogarnięte pozwem w bieżącej rzeczy.3. wykroczenie imperatywów prawidła procesowego polegające na wyraźnym starganiu dzięki Sąd ORAZ instancji art. 232 w zw. Z art. 233 KPC a art. 6 KC tudzież w zw. spośród art. 110 ustawy, przez odbiór dzięki Głos ZAŚ instancji, w pobliżu odrzutu jakiemuś dowodów na tę wzgląd, życia pelnomocnik do sprawy w sadzie obligacji odszkodowawczej Pozwanej zaś cechy żądanej z wykorzystaniem Powoda stawki wynagrodzenia autorskiego,SPOŚRÓD zeznań świadków T. P., K. Ł. a L. R., gdy również spośród wytłumaczeń wnioskodawczyni następowałoby, że w dyskusyjnym okresie pracowała płeć słaba na stanowiskach brakarza, laboranta a pomocy mleczarskiej. Miejscem jej pracy było laboratorium. Brygadzista laboratorium codziennie zlecał jej fabrykację, jaka liczyła na egzekwowaniu normalizacji mleka natomiast wyników mlecznych a na doświadczeniu mleka tudzież zawartości tłuszczu. Wykonując wyznaczone jej czynności, wnioskodawczyni nakładała aż do badania sztuce mleka spośród artykułów skupu a spośród odmiennych mleczarni i działów obecnych w zakładzie produkcji tj. spośród wydziału odejmowania mleka oraz kotłowni, hydroforni, oczyszczalni drenów.
Glalitaine GlalitaineXD 14.04.2018 - 16:13
ORAZ instancji zawarte w ustępie 2 zaskarżonego osądu rozumieć przystawało wewnątrz niekompatybilnego, jako dokonane spośród nadszarpnięciem art. 24 KC. Wnioskodawca pozostał tam wdzięczny aż do opublikowania w poczytnym memoriale (tudzież w następstwie tego prawo cywilne w nieodpowiedniej jakości), przeprosin w środku użyczenie dziennikarzowi wypowiedzi, jaka nie konstytuowała nadwątlenia dóbr prywatnych powoda, w pobliżu czym w realności takiej wypowiedzi w celu prasy nie udzielił, niemniej bez jego noezie a ochoty przytoczony pozostał za pośrednictwem pisarza towaru ułomek nieupublicznionego czasopismem pozwanego aż do Prokuratora Generalnego. Asertywność jasno oświetlić trzeba niepowodzenie coraz, że owo czasopismo nie było ogarnięte pozwem w niniejszej kwestii.3. pogwałcenie rozkazów rozporządzenia procesowego polegające na jawnym nadszarpnięciu przy użyciu Sąd NATOMIAST instancji art. 232 w zw. Z art. 233 KPC natomiast art. 6 KC i w zw. spośród art. 110 ustawy, przez recepcja za sprawą Zdanie ORAZ instancji, mimo braku jakiemuś dokumentów na tę okoliczność, życia lodz adwokat odpowiedzialności odszkodowawczej Pozwanej a słuszności postulowanej za pomocą Powoda stawki uposażenia autorskiego,Z świadectw świadków T. P., K. Ł. tudzież L. R., kiedy również z wytłumaczeń wnioskodawczyni powstawało, iż w spornym okresie pracowała dama na nastawieniach brakarza, laboranta oraz pomocy mleczarskiej. Położeniem jej wytwórczości było laboratorium. Nadzorca laboratorium każdego dnia zlecał jej profesję, jaka polegała na wykonywaniu normalizacji mleka natomiast rezultatów mlecznych natomiast na pytaniu mleka tudzież zawartości tłuszczu. Wykonując powierzone jej czynności, wnioskodawczyni brałaby aż do tryb sztuce mleka spośród artykułów skupu natomiast z różnych mleczarni a działów dotychczasowych w zakładzie wytwórczości tj. z oddziału przyjmowania mleka a kotłowni, hydroforni, oczyszczalni rynsztoków.
nocusisp nocusispHV 06.04.2018 - 12:21
Trafnie spośród tym kodeksem, gdyby szkoda wynikła ze niegodziwości czy też występku, zapędy o zaradzenie krzywdzie odpuszcza przedawnieniu spośród przeciekiem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, jak kontuzjowany dowiedział się o krzywdzie natomiast o postaci obowiązanej do jej naprawienia. W byłym stanie prawnym dziesięcioletni godzina był najdłuższym kodeksowym terminem pelnomocnik do sprawy w sadzie do dochodzenia żądań. Obecnie wprost przeciwnie z tej protekcji możliwego nieuwzględnienie jego przecieku z powołaniem się na art. 5 KC musiałoby stanowić umotywowane przede wszystkim pojedynczymi okolicznościami sprawy. Takich i skuteczny adwokat łódź materii nie ma, podczas gdy owo stosownie przyznał Sąd Odwoławczy. Nie być może być taką okolicznością fakt potępienia pozwanej w ciągu realizacja matactwa na stratę uczestników, gdyż cała podejrzenie adwokat z łodzi do rozowdu
nocusisp nocusispHV 06.04.2018 - 00:50
Zgodnie z tym kodeksem, gdyby szkoda wynikła ze niegodziwości ewentualnie występku, aspiracja o zaradzenie szkody rezygnuje przedawnieniu spośród upływem lat dziesięciu odkąd dnia popełnienia przewinienia, bez względu na to, podczas gdy ranny dowiedział się o straty a o jednostki obowiązanej aż do jej wyrównania. W dawnym stanie prawnym dziesięcioletni godzina był najdłuższym kodeksowym czasem dobry adwokat z łodzi do badania żądań. Obecnie lecz z tej rekomendacji przypuszczalnego nieuwzględnienie jego upływu spośród powołaniem się na art. 5 KC musiałoby istnieć umotywowane zwłaszcza rewelacyjnymi okolicznościami materii. Takich i adwokat lodz opinie kwestii nie ma, gdy owo odpowiednio oceniłby Głos Odwoławczy. Nie przypuszczalnie stanowić taką okolicznością fakt potępienia pozwanej w środku realizacja szelmostwa na krzywdę uczestników, dlatego że cała założenie adwokat z lodzi do rozowdu
venthouh venthouhHX 31.03.2018 - 13:12
Z jak kawałek ziemi nr 189/17 (obecnie 189/22) o pow. 34830 m2, zalety 413780 zł, wejściowej w zespół posiadłości oznakowanej w charakterze kawałek ziemi nr 189/8 o pow. 80500 m2 , położonej w P. Gm. C., napisanej w księdze trwałej KW, przewodzonej dzięki Sąd Rejonowy w K.”. Powodowie nie uraczyli działań w zamysłu zmajstrowania wyroku tudzież dokonania inwersji porcyj, nie rozpoczęliby do skonstruowania uczynku notarialnego, tymczasem wystarczyło ich działanie zaś ich deklaracja woli sprzedam konia skoro decyzja zmieniałby oficjalna wypowiedź ochoty pozwanej, jaka pozostawiła działkę nr 143/5 aż do ich dyrektywy, po rozszczepieniu. SPOŚRÓD wykazu wariacyj gruntowych z dnia 8 stycznia 2009 r. powstaje, że pole nr 189/8 pozostałaby podzielona na działki 189/21 o powierzchni 4,5600 ha tudzież nr 189/22 o pokrywie 3,4870 ha. W dniu 17 grudnia 2008 r. trafiłoby do wydania powodom, w pobliżu udziale komornika, parceli nr 189/21. Pozwana, będąca następcą ustawowym Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w C., zdobyłaby unię banków na bezciężarowe odłączenie parceli nr 143/5 spośród posiadłości kupie ziemniaki uściskanej biblią trwałą nr 42885. Sąd Okręgowy przeznaczyłby honorarium za bezumowne użytkowanie z wykorzystaniem pozwaną z pełnej posiadłości powodów w periodzie od chwili 1 stycznia 2006 r. aż do 17 grudnia 2008 r., zgodnie z wyliczeń biegłego Romana M., na liczbę 408534 zł, oraz po pomniejszeniu o zasądzoną w tej chwili sumę 93000 zł, na kwotę 315 534 zł. W odniesieniu do działki nr 189/22 w periodzie
Jusikatut JusikatutXB 23.01.2018 - 00:09
Добрый вечер мы предлагаем перейти на web-site UGG Австралия в РФ. Угги на сегодняшний день считаются очень известной обувью и их реально одевать в зиму. Тем не менее, на сегодня компания заполучила положительное отношение многих и начала производить ассортимент красивой обуви. У нас на интернет-магазине купить натуральные детские угги вы выберите достаточно интересных предложений. Отметим, на сейчас проходят распродажи на множество товаров. Отдельно надо сказать, что любые мужские и женские ugg находятся в распродаже. Угги, которые мы реализуем – считаются добротной обувкой, которую мы принимаем от поставщиков. Сегодня в Российской Федерации это – редкость. Выбрать доступные угги ugg официальный сайт в россии гум реально на ugg.msk.ru, ведь на ресурсе есть большой ассортимент UGG и не только. Отдельно надо сказать, что у нас на портале сейчас новые поставки, где вы сможете найти крутые варианты 2018 года.

Информация!

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации..

События
12 Окт
Об участии АО «Узбекэнерго» на Международной промы...
21 Май
11-я Международная Выставка Сельского Хозяйства «U...
24 Июн
В Ташкенте 15-16 октября 2015 года пройдет XI Межд...
Все события
Телефон доверия
+99870-956-52-89
Факс: +99870-956-52-89